Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej
1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest notariusz Monika Zaniewicz prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Notarialna Monika Zaniewicz Notariusz z siedzibą w Rzeszowie.
2. Notariusz Monika Zaniewicz otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używany w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
3. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
4. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
5. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
6.  Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych oraz aktach poświadczenia dziedziczenia po upływie 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym zostały sporządzone są przekazywane do sądu rejonowego. Natomiast dane osobowe zamieszczone w elektronicznym Repertorium A nie podlegają usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia.
7.  Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
8.  Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
9.  Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej:  kancelaria@notariuszzaniewicz.pl
10.  Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.